REGULAMIN KONKURSU:

I. Organizatorzy
1. Konkurs organizowany jest przez sandra.org.pl.
2. Konkurs rozpoczyna się 23.02.2013 i trwa do 8.03.2013.


II. Uczestnicy
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która przed upływem terminu określonego w pkt. I-2 nadeśle prawidłowe odpowiedzi na dwa pytania zadane w konkursie.

III. Nagrody
1. Nagrodami w konkursie jest 5 kart z oryginalnym autografem Sandry (ufundowane przez Management Sandry) oraz singiel "In A Heartbeat".

IV. Zasady konkursu
1. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe.

2. Należy w tym celu wypełnić Formularz Konkursowy, którego link znajdziecie na stronie Konkursy. Wszystkie pola należy dokładnie wypełnić, niewypełnienie któregoś z pól powoduje wykluczenie
z konkursu.

3. Termin nadsyłania odpowiedzi mija w dniu 8.03.2013.

4. Jedna osoba może brać udział w konkursie tylko raz (dotyczy to tego samego IP, nazwiska, maila, danych adresowych.

5. Wygrywa 6 osób, w drodze losowania.

6. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy Cathy.

7. Konkurs jest prowadzony na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie.

8. Uczestnik przystępujący do konkursu zgadza się na warunki przedstawione w powyższym Regulaminie.

V. Zakończenie konkursu
1. Nazwiska laureatów konkursu zostaną opublikowane na stronie www.sandra.org.pl po zakończeniu konkursu, najpóźniej do dnia 10.03.2013.

2. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wylosowanej nagrodzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany w nadesłanym formularzu konkursowym.

3. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

4. Zwycięzca zobowiązany jest do potwierdzenia chęci odbioru nagrody.

5. W przypadku gdy próby skontaktowania się Organizatora ze Zwycięzcą będą bezskuteczne lub Zwycięzca nie potwierdzi Organizatorowi chęci odbioru nagrody w czasie 4 dni od daty powiadomienia o wygraniu nagrody konkursu, Organizator dokona ponownego losowania.

6. Wszystkie nagrody zostaną wysłane do laureatów konkursu, pod wskazany przez nich adres, najpóźniej do dnia 20.03.2013.

VI. Dane osobowe
1. Biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych (zgodnie z Ustawą
z dnia 22.01.2004 roku o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych) przez sandra.org.pl w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu.

2. Udział w konkursie oznacza zgodę uczestnika na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości zamieszkania,
w wypadku wylosowania nagrody, na liście laureatów konkursu zamieszczonej na stronie
www.sandra.org.pl.

3. Każdy uczestnik konkursu dobrowolnie wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych Organizatorom konkursu drogą elektroniczną.

4. Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną kradzież danych osobowych uczestnika, powstałą
w wyniku wysyłania ich drogą elektroniczną.


VII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.


POWRÓT