FAQFAQ SzukajSzukaj LudzieLudzie GrupyGrupy  RejestracjaRejestracja  ProfilProfil Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościP.M.  RegułyReguły  ZalogujZaloguj

Forum sandra.org.pl Strona Główna

1. REGULAMIN FORUM (obowiązuje od dnia 10.03.2007)

Rejestracja i korzystanie z forum są dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie regulaminu i zasad przedstawionych poniżej. Złamanie ich może spowodować wyciągnięcie konsekwencji łącznie z czasowym zablokowaniem dostępu do forum, a nawet skasowaniem konta.

FORUM REGULATIONS (it is in force since 10 March 2007)

The registration and using this forum are voluntary and unambiguous with giving your assent to obey this regulations and principles below. Breaking this regulations can cause that we could block enter to forum or delete your forum account.
2. WSTĘP

I. Forum to jest częścią serwisu sandra.org.pl.
II. Forum ma charakter niekomercyjny, korzystanie z niego jest darmowe.
III. Aby korzystać z forum (pisać nowe tematy, posty, edytować je itp.) należy dokonać bezpłatnej rejestracji, wypełniając stosowny formularz i podając odpowiednie do tego prawdziwe dane, oraz aktywować swoje konto odpowiednim kodem wysłanym w mailu lub konto będzie aktywowała Administracja Forum.
IV. Użytkownik, który umieści w profilu informacje nieprawdziwe (dziwny mail i nick), spam pod każdą postacią w tym podejrzane strony internetowe, treści o charakterze obraźliwym oraz treści pornograficzne, po uprzednim sprawdzeniu jego tożsamości i nie potwierdzeniu jej, zostanie usunięty.
V. Nick powinien być wyraźnie odróżniający się od już istniejących, w przeciwnym razie Administratorzy i Moderatorzy mogą zaproponować emailem nowemu użytkownikowi zmianę nicka na inny.
VI. Użytkownik, który nie dokona aktywacji konta w ciągu trzech tygodni od rejestracji, zostanie usunięty - dotyczy to aktywacji za pomocą kodu.
VII. Użytkownik, którego konto będzie zawierało 0 postów, po uprzednim sprawdzeniu jego maila i nie otrzymaniu odpowiedzi, będzie usunięty z bazy lub gdy przez okres pół roku nie napisze żadnego posta zostanie usunięty z bazy bez uprzedniego powiadomienia.
VIII. Jeden użytkownik może posiadać tylko jedno konto, jeśli założy więcej, powinien o tym fakcie powiadomić jednego z Adminów forum w celu usunięcia kont nieużywanych.

THE BEGINNING

I. Forum is a part of sandra.org.pl website.
II. Forum is not commercial, it is free.
III. If you want to use this forum (write new topics, posts, editing etc.) you have to register by filling the form to give true details, and activate your account by registering code send by mail or the account will be activate by Administration of this Forum.
IV. The user, who write not true details in profile (strange mail or nick), offensive texts or suspicious web sites, put spam on forum or pornographic things will be delete.
V. Nick has to be distinct from others, otherwise the Admins or Moderators could suggest changing nick to other name in mail.
VI. The user, who will not activate your account in three weeks will be delete from the database - it refers to activate by the code.
VII. The user, who will have 0 posts in his account, after checking his/her mail and not answering, will be delete from the database or if by the half a year he/she won't write any post will be delete from the database.
VIII. One user can have only one account, it he/she create more accounts, should notify about it one of Admins to delete other accounts.
3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. Niniejsze forum służy do wymiany poglądów, doświadczeń związanych z naszym serwisem sandra.org.pl.
II. Zabrania się obrażania innych uczestników forum oraz prowokowania sytuacji konfliktowych. Zbrania się także obrażanie innych osób szczególnie na tle narodowościowym, religijnym bądź rasowym. Traktuj innych forumowiczów tak, jak sam chciałbyś być traktowany. Jeśli dojdzie już do spięć, wyjaśniać sprawę należy poprzez PW.
III. Na forum niedopuszczalne jest umieszczanie wulgaryzmów, treści pornograficznych, treści propagująych rasizm i przemoc, nie wolno także na forum umieszczać danych osobowych i teleadresowych bez zgody ich właścicieli, linków do stron bądź plików zawierających w/w treści.
IV. Zabrania się zaśmiecania forum niestosownymi materiałami oraz umieszczania zewnętrznych plików graficznych o zbyt dużych wymiarach, powodujących nieprawidłowy wygląd forum (dotyczy to również grafiki w tzw. podpisie, max rozmiar zdjęć w podpisie wynosi 450x250 pikseli).
V. Użytkownicy forum mogą umieszczać w profilu swoje avatary. Avatar nie może być większy niż 100x100 pikseli (dotyczy to również avatarów z linka zewnętrznego). Można również użyć jednego z udostępnionych przez nas avatarów, dostępnych w profilu użytkownika w galerii.
VI. Linki (serwerów darmowych) zawierające materiały nagrane z Radia czy TV, należy umieszczać w stosownym do tego dziale oraz należy podać źródło ich pochodzenia, ewentualnie autora (o ile taki link został skopiowany z innej strony lub forum). Punkt ten dotyczy również cytatów i treści tekstów kopiowanych z innych stron i forów. Nie podanie takiej informacji spowoduje usunięcie takiego linka lub tekstu z postu. Nie wolno umieszczać linków do oryginalnych utworów Sandry, Enigmy czy innych artystów oraz ich klipów.
VII. Nie wolno kopiować ani umieszczać na innych stronach czy forach linków do materiałów video lub audio, które są własnością sandra.org.pl lub użytkowników, którzy sobie tego nie życzą.
VIII. Nie wolno dublować tematów, zanim stworzysz nowy temat - sprawdź czy taki już nie istnieje. Posty na istniejący już temat należy wpisywać w danym temacie. Każde napisanie nowego posta na temat, który już jest prowadzony, zostanie skasowane bez uprzedzenia.
IX. Zabrania się pisania postów i ich tytułów w całości dużymi literami (nie dotyczy to Adminów forum). Do wyrażania swoich emocji służą ikonki, które można wykorzystać w poście.
X. Jeżeli zakładasz nowy wątek - jego temat (tytuł) powinien być krótki i adekwatny do treści wiadomości. Pisz zawsze na temat. Twoja wypowiedź powinna być sensowna i pasować do tematu, w którym została umieszczona. Zabierając głos w dyskusji staraj się nie odchodzić od tematu. Jeżeli masz coś innego do powiedzenia lepiej zacznij nowy wątek.
XI. Prosimy o przestrzeganie w miarę możliwości podstawowych zasad ortografii i unikania częstych literówek. Przed wysłaniem wiadomości można ją przeczytać w celu poprawienia pewnych błędów. Uwagi o błędach ortograficznych czy interpunkcyjnych, oraz wszelkie słowne utarczki załatwiaj listami prywatnymi.
XII. Posty traktujące o sprawach nie dotyczących ogółu, a skierowane jedyne do jednej osoby należy kierować na konta prywatne.
XIII. Administratorzy i moderatorzy mogą zamykać wątki, edytować i usuwać posty (jeżeli naruszają regulamin tego forum, zasady dobrego wychowania i netykiety) oraz przenosić je na inne, bardziej odpowiednie podfora.
XIV. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na niniejszej stronie (tj. od 10.03.2007). Administracja forum zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu bez powiadamiania użytkowników. Do obowiązku użytkownika należy śledzenie zmian w niniejszej treści.
XV. Wszelkie kluczowe decyzje w sprawach Regulaminu oraz forum podejmowane są przez Administratorów. Decyzje Administratorów są nieodwołalne i niepodważalne. W przypadku skarg lub zażaleń użytkownik powinien kontaktować się z jednym z Administratorów poprzez forum lub na adres emailowy (cathy@sandra.dmkhosting.com lub inula@sandra.dmkhosting.com).
XVI. Administratorzy i moderatorzy forum nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za teksty postów oraz linki umieszczane przez innych użytkowników.

THE GENERAL PRINCIPLES

I. This forum was designed for changing the views, experiences connected with our site sandra.org.pl.
II. You must no offend each other, no provoke into conflict situations, also no racism.
III. You must no put here the vulgars, pornographic things, texts about racism and violence, address or personal details other people without their assent, website links which include the contents below.
IV. You must no clutter up this forum by improper materials or putting here exterior graphic files with large dimensions, which knock down the forum layout (it concerns the files with signature, max size of signature photo is 450x250 pixels).
V. Users can put in profiles the avatars, which cannot be larger than 100x100 pixels (it concerns avatars from exterior link). You can use one of our avatars from gallery forum in user profile.
VI. Links (from free servers) contain radio and video materials you must put in suitable section and you have to write the source site, forum or the author. This point also concerns citations or contents from other sites or forums. If you will not write this information, we could delete the link or content from a post. You are not allowed to put links of original Sandra's, Enigma's or other artists songs or their videoclips.
VII. You don't must copy or put on other websites or forums links to video or audio files, which are property of sandra.org.pl or some other users, who won't have it.
VIII. You don't must to double the topics - before you write new topic, search if the topic like this is here. If you write the post about topic which is exist, it will be delete without notifing.
IXc. No write post or its title using capital letters (it doesn't concern Admins). To express your emotions, please use the icons.
X. If you create new post - its title should be short and commensurate with its content. Always write to the point. Your comment should be sensible and fits to the topic. Don't go away from the point.
XI. Please obey the spelling regulations. Before you send the message, check it and correct the mistakes. If someone made a mistake in the post, notify him/her about it in the private message.
XII. Posts which concern only one person, please write in PM.
XIII. The admins or moderators can close, editing or delete the posts (if they violate this regulations) or move them to other forums.
XIV. This regulations is in force since 10 March 2007. The Admins could change the regulations without any notifing. You have to follow this changes.
XV. Every decisons about forum regulations are making by Admins. Decisions are irrevocable and irreversible. If you have some complaints, you can write about them in mail to one of Admins (cathy@sandra.dmkhosting.com or inula@sandra.dmkhosting.com).
XVI. Admins and moderators don't bear any responsibility for post texts and links added by other members.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. Każdy użytkownik powinien potwierdzić zapoznanie się z niniejszym REGULAMINEM. Jeśli tego nie zrobi w przeciągu 30 dni, konto zostanie mu zablokowane do czasu potwierdzenia lub całkowicie skasowane z bazy.

THE END

I. Every user should confirm this regulations. If he/she doesn't do it in 30 days, the account will block to the confirm time or delete from the database.

Powered by sandra.org.pl © 2014